ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਚੀਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੋਟਾਪਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਛੇ-ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੰਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈ-ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁ-ਨਾ-ਫਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਜਾਂ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਘ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘ-ਟ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿ-ਰੋ-ਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.