ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ,ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂ

ਚਾਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਓ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ.ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਵਲ ਨਾ ਖ਼ੈਰ ਅਜੋਕੇ ਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਯੂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮਕ ਇਨੋਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿੰ-ਕ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰੌਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ.

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਲੋਵਾ ਦੀ ਖਿ-ਚ-ੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੌੜਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ.ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਮੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ-ਵਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾ-ਰਿ-ਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ.ਇਸ ਕਨੋਆ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਿੱਚੜੀ ਦੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.