ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ-ਇਕ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਗੈਸ-ਪੇਟ ਜਲਣ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਖਾਦਾ-ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ

ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਣ-ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕ੍ਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵਿ-ਰ-ਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੈਂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਨ

ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ-ਫ਼-ਤ-ਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਓਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ

ਮੋਟੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7479622000ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ,ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.