ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਾ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੜਾਕੇ ਜਹੇ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਖੂ-ਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੰਦਾਂ

ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝ-ੜ-ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ-ੜ੍-ਹਦੇ ਹੂ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਦਾਲਾ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.