ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਇਹ ਪਾ ਲਓ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਓ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਂਸੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਕਾਮ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਟਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਏਨਾ ਨੂ ਆਪਸ

ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ-ਲਾ ਬੈ-ਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋ-ਡ-ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਕਾਲੀ

ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉ-ਪ-ਰ-ਲੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ

ਦਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੀ-ੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿ-ਰ-ਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ, ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.