ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਲੈ ਲਓ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ-cholesterol-ਬਲਾਕੇਜ ਅਤੇ joint pain ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਖਾ ਲਵੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ,ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱ-ਬੀ-ਅਾਂ ਹੋੲੀਅਾਂ ਨ-ਸਾਂ,ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ

ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਨ-ਸਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ-ਠੀ-ਏ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕਮਰ ਦਾ

ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਨਜ਼ਰ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਥ-ਕਾ-ਣ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਨ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਤਾ-ਜ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰ-ਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ਼ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਡਾ-ਈ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ

ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਵੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਹੁ-ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਜੋ-ੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.