ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਲੈ ਲਓ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਲੀਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਆ-ਲ-ਸੀ-ਪ-ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ

ਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਹਲੀਮ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ

ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀ ਵਿ-ਕ-ਟ-ਕੀ-ਪ-ਰ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਹਲਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇਲਾਇਚੀ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਇਲਾਇਚੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉੱ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਲੀਮ ਤੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਉ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ-ਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹਲੀਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤਕਡ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥ-ਲੇ-ਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ-ਮ-ਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.