ਮੁਰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਢਵਲ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ-ਰ-ਸੀ ਕੰ-ਪ-ਣ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ।ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿਚ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਲੀਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀਆਂ

ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਉਥੇ ਨ-ਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਆ-ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦ-ਵਾ-ਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੱਗਭਗ ਦੱਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧਾਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.