ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾ ਬਸ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਚਮਚ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ

ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ

ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ

ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ .ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਾ ਕਰ ਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.