ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੱਨਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਾ-ਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਫੈ-ਸ਼-ਨ ਲਈ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆ-ਪ-ਣੇ ਧ-ਰ-ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰ-ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਏ ਪੈ-ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰ-ਨ-ਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈ-ਰ ਨਾਲ ਮੰ-ਨ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿ-ਗਿ-ਆ-ਨਿ-ਕ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾ-ਲ-ਪ-ਨਿ-ਕ

ਕਾਰਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਤ-ਵੀ-ਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧਾ-ਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾ-ਚੀ-ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱ-ਲੀ-ਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮਕ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧ-ਰ-ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਗੂ-ਠਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰ-ਨ-ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾ-ਸ਼-ਤ-ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀ-ਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਾ-ਗਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰ-ਨੀ-ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਿ-ਰ-ਭ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਿ-ਗਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *