ਭੈਣ ਨੇ ਦਸੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਰਜਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਸੁ-ਕਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੋਂ ਦਾ-ਗ ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ

ਇਕ ਨਵੀਂ ਚ-ਮ-ਕ ਆਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰੌਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਰਜਨ ਦੇ ਫਲ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੀ-ਮ-ਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨਾਲ ਮੰ-ਜ-ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *