ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂ-ਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਮਸੇ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਜ-ਲ-ਣ ਦੀ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰ-ਤ-ਣ-ਹੀ-ਆ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰ-ਤੀ-ਆ ਦਾ ਜੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ

ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਇਡ ਸਕੂਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਵਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਦਾ ਦੇ ਵੀ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰ-ਤ-ਣੀ-ਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ-ਮ-ਟ-ਮ-ਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੂਛੇ ਵਰਗੇ ਮੱਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ-ਲ-ਣ ਰਹੇ ਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜ-ਲ-ਣ ਇਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰ-ਤ-ਣੀ-ਆ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਹ ਇਕ ਹੋ-ਮਿ-ਓ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਕਫ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ-ਟ-ਲ ਸੀ-ਮ-ਟ-ਮ-ਸ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬੜਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅ-ਸ-ਥਿ-ਰ-ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੈਂ-ਲ-ਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਮੋ-ਤ ਦਾ ਡ-ਰ ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡ-ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ

ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲੈ-ਟ-ਰੀ-ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਡ-ਰ ਲਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡ-ਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੈ-ਟ-ਰ-ਇੰ-ਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮਲ ਬਹੁਤ ਕੜਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ-ਮ-ਟ-ਮ-ਸ ਰ-ਤ-ਣੀ-ਆ

ਦੇ ਪ-ਰ-ਟੀ-ਕੁ-ਰ-ਲ ਸੀ-ਮ-ਟ-ਮ-ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾ-ਈ-ਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਬਦਲੋ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ 7 ਵਜੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੋ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੋ ਤਾ

ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇ ਆਪਾ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਠੋਸ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥ-ਰ-ਡੀ-ਬੋ-ਡੈਂ-ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੂ-ਸ-ਫੁ-ਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਬੂੰਦ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਬੂਟੇ ਦਿਨ ਚ ਇਕ ਵਾਰ

ਪੀਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੋ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ-ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 15ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਇਹ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.