ਖੂਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ-ਘਰੇ ਬਣਾਕੇ 1 ਗਿਲਾਸ ਪੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ,ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੱ-ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ-ਟਾ ਕੈ-ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਨਿ-ਆ-ਸਿ-ਨ ਅਤੇ ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟੀ-ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੱ-ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼,ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਗੋਭੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ,ਉਹ ਜੂਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੂਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ,

ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱ-ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਾ ਪਵੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.