ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂ-ਡ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜੋ ਕੇ ਵੈਦ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 72755663, 8288063147 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮਰ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿਲ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਲੱ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ,ਇਹਨਾ ਤੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿ-ਮਾ-ਗੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ ਬਣਨ ਪ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਮ-ਰ-ਕ ਤੇ ਗਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.