ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥਾਈਰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਲੱਛਣ,ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਾ-ਇ-ਪੋ-ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਲੱ-ਛ-ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ-ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ੍ਹ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੀ-ੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀ-ੜ੍ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆ-ਇ-ਓ-ਡੀ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ

ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰ ਵ-ਧ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਗੀ ਹੈਂ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁ-ਹ-ਪ-ਣ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਕਈ ਵਾਰ ਔ-ਰ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁ-ਆ-ਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੱ-ਛ-ਣ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲੀ-ਵੋ-ਥਾ-ਰੋ-ਕ-ਸ-ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨ-ਰੀ-ਖ-ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.