ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛਡਿਓ ਨਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂ-ਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਕੰ-ਡੇ-ਦਾ-ਰ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਗ-ਪ-ਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ-ਕ-ਰ-ਦਾ-ਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਖਾਂਸੀ ਅਸਥਿਮਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਵੀ ਲਗਦੇ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਭੁ-ਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਰਸ਼ ਖੁਜਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.