ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਹੀ ਸੁਰੂ-ਲਿੰਗ ਦੇ ਢਿਲੇਪਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹਿਨਸਾਹੀ ਨੁਖਸਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਹੋਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅ-ਜ-ਮਾ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰਾਜੇ ਮ-ਹਾ-ਰਾ-ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘ-ਟੀ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ

ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅੱਜ-ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋ-ੜੇ ਵ-ਰ-ਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰ ਸੋਨਾ

ਭ-ਸ-ਮ ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ, ਲੌਗ ਚਾਂਦੀ ਪਿ-ਸ-ਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁ-ਸੀਂ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98 141 30250ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.