ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਨਾ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਵਧਿਆ ਵੇਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ,ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਪੁ-ਰਾ-ਤ-ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਕੱ-ਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱ-ਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਦੇ ਫ-ਲਾਂ ਚ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ

ਕਰਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇਲ ਸਿੱ-ਧ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫੇਲ ਵਾਲ ਜ-ਲ-ਦੀ ਕਾਲੇ ਬਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ੜਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿ-ਬ-ੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਧੂੰਨੀ ਦੰਦਾਂ ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿ-ਬ-ੜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰ-ਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾ-ਲ,ਮੂ-ਲ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੱ-ਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖ-ਤਮ- ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ-ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿ-ਬ-ੜ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਗੁਦੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬੰ-ਨ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਬੜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿ-ਬ-ੜ ਦੇ ਫਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾ-ਤ ਭਿਉਂ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜ-ਹੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ-ਲੋ-ਦ-ਰ/ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅ-ਸ-ਥਾ-ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿ-ਬ-ੜ ਦੇ ਮੂ-ਲ ਨੂੰ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਅ-ਸ-ਥ-ਣਾ ਤੇ ਲੇ-ਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅ-ਸ-ਥ-ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ

ਵਾਲੀ ਸੋ-ਜ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਗਠੀਆ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾ-ਮ-ਬਾ-ਣ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ 100ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 10ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਤੇ ਸਿੰਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਬ-ਰੀ-ਕ ਪੀ-ਸ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 250ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜਾਨਾ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦਵੋ,ਇਹ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਇਦਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ-ਠੀ-ਆ ਦੀ ਸੋ-ਜ ਤੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਨਾਲ ਜੋ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਚਲ ਫਿਰ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱ-ਜ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਜ-ਰੂ-ਰ ਦੇ-ਖੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *