ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫ਼ੈਟ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬ-ਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾ-ਈ-ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਹ ਦਾ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ,ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾ-ਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ-ਰਾਂ-ਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਛਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬ-ਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਸ-ਹਿ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ-ਤੀ-ਆ

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰ-ਬੀ-ਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾ-ਹ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ-ੜ-ਨ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝ ਜਾਵੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ

ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਸਤਾ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰ-ਮ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁ-ਮਾ-ਉ-ਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਗੂ-ਠਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱ-ਚ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ-ਅ ਦਾ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆ-ਕਾ-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਮਾ-ਸ ਵ-ਧਿ-ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾ-ਈ-ਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝਾ-ਇ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.