ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਲਿੰ-ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੋਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਔਰਤ

ਦੀ ਯੋਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਸਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡ਼੍ਹਿਅਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ.ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ

ਬਾਰੇ ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਆਪਣ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਵਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨ੍ਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ-ਮ-ਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ.ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਿ-ਆ-ਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆ-ਰਾ-ਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *