ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿਚ ਮ-ਦ-ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ਼ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ

ਤੁਸੀ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੀ-ੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਕੇ ਟ-ਮਾ-ਟ-ਰ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏ-ਨ-ਕ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦਿ-ਵਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ-ਮਾ-ਟ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਜੀਅ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੀਸ ਕੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.