ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਸਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਏ ਸੀ ਦੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਸੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਾਸਰ ਵਿਚ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ-ਲਿ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕ-ਣੈ-ਸ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾ-ਰ-ਨ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾ-ਲਿ-ਆ ਕ-ਨੈ-ਸ-ਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ

ਬਰੀਕ ਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਚ ਨ-ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੳ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ-ਲ ਦਿਸੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬ-ਰੁ-ਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਮਾ-ਰ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰ-ਮੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ

ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਉਤਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੋ ਏ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋ-ਲ੍ਹਿ-ਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਉਪੱਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਡੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਥੱਲੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨੈਸਰ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਓਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸ-ਰ-ਵਿ-ਸ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.