ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਿਹਡ਼ੇ ਕਿਹਡ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ-ਰ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂ-ਕ-ਰ ਜ਼ਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇ-ਸ-ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ।ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੂੰ-ਦ ਕ-ਤੀ-ਰਾ ਪੇ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੰ-ਬੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.