ਹੱਥ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲੱਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁ-ੜ-ਨ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ

ਇਕ ਕੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਹਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਆਟਾ ਬਣਵਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ.ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ

ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਣੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਸ਼ੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਸਾ-ਰ-ਣ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.