ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲਈ ਸ਼-ਰ-ਤੀ-ਆ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰ-ਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੋ-ਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਢ ਲੈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਥੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉ-ਮ-ਰ ਦੇਵੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ

ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ

ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੂੰ-ਮੀ ਸਿੰਗਰਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਕੀਆ ਹਰਤਾਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ , ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ-ਸ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਗਰਮ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ।ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰ-ਬ-ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।7814124757 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯ-ਤ-ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ- ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਤੁਸੀ ਇਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ- ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.