ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘਸਮੈਲੇ ਦਾਗ,ਧੱਬੇ,ਪੀਲਾਪਨ,ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਘ-ਸ-ਮੈ-ਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੱਬੇ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਕ-ਲੀ-ਨ ਕਰਵਾਏ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਸ-ਪ-ਰੀ-ਨ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਢਾ-ਈ ਸੌ ਤੋਂ ਤਿੱਨ ਸੌ ਐੱਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਘ-ਸ-ਮੈ-ਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ

ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਧੌਣ ਲਈ ਵਾ-ਸ਼ਿੰ-ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਪਰ ਦਾ-ਗ ਧੱ-ਬੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਧੱ-ਬਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੱ-ਪ-ੜਿ-ਆਂ

ਉਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਅਤੇ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.