ਗੁੜ ਖਾਣ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਕੀ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ

ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ, ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋ-ਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ ਨੂੰ

ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ੍ਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁੜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.