ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ 2 ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਓ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇ-ਲਾ-ਚੀ-ਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋ-ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ.ਇਲਾਚੀ ਵਿਚ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ

ਬ-ਚਾ-ਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਇਲਾਚੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿ-ਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿ-ਕ-ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ-ਲਾ-ਟੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ,ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱ-ਲ੍ਹ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱ-ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ .ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ-ਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਛੋਟੀ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ-ਲੈ-ਚੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝ-ਦਿ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *