ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਲੀ ਏਦੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਜੋਰੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਿਆਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਰੀਰ ਚ ਸੋਜ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਸਾਇਜ ਦਾ ਪਿਆਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਪਤਲਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁ-ਟ ਕੇ ਹੀ ਪੀ-ਸ-ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ ਲੈਣੀ ਆ ਹਲਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਿਓਰ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੌਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤਕ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਗੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਦੋ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾ ਲਵੋ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਾ ਪੇਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰ-ਨ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰ-ਨ ਲਵੋ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਓ ਤੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੇ ਤਾਂ ਗੁ-ਟ-ਨੇ ਦਾ ਦਰਦ

ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਵਾਯੂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਚ ਗੁ-ਟ-ਨੇ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ-ਯੂ ਨਾ-ਸ਼-ਕ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਥੀ ਵਾ-ਯੂ ਨਾ-ਸ਼-ਕ ਔ-ਸ਼-ਧੀ ਚ ਇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾ-ਣੇ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵੀ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ 30 ਤੋਂ 35 ਦਾਣੇ ਅਲੱਗ ਕੋਲੀ ਵਿਚ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਥੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਥੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਜਾਂ 40 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅਮ ਸ-ਪ-ਲੀ-ਮੈਂ-ਟ ਜਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ 10-15ਮਿੰਟ ਜਰੂਰ ਲਵੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *