20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ,300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘਰ ਲਾ ਲਓ,ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੇ ਲੱ-ਖਾਂ ਰੁਪੈ ਖ-ਰ-ਚ-ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ-ਵੰ-ਜ-ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱ-ਲ੍ਹੀ-ਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨ-ਰ-ਸ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤਾ-ਜੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ,

ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ-ਆ-ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱ-ਤੇ ਤੋ-ੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ

ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਕਰੇਗਾ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘਰ ਵੇਚ ਕਰੋ, ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ * ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਗੈਸ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਮਕਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.