ਇਸ ਬੂਟੀ ਵਿਚ ਹੈ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਬੁੱਡਾ 10-10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਟੱਕਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱ-ਕ-ਰ ਲਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧ-ਤੂ-ਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪ-ਹਿ-ਚਾ-ਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਿੱ-ਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ-ਪੀ-ਕ-ਰ ਵਰਗੇ ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੋਲ ਨਿੰ-ਬੂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਫ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰ-ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ

ਬੂੰਦਾ ਕਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 50 ਗਰਾਮ ਕਪੂਰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ,ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੁ-ਰ-ਨ ਫਿ-ਰ-ਨ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੈ ਕਿ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿੱ-ਲੋ ਧ-ਤੂ-ਰਾ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਫਿਰ ਉਸ 1ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 1ਲੀਟਰ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ 1ਲੀਟਰ ਮ-ਲ ਕੰ-ਗ-ਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.