ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਤੇ ਕਬਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਛੂ-ਮੰਤਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈ-ਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਓ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਚਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੁੱ-ਢ-ਲੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਰ ਸੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁ-ਲਾ-ਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਰੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕ ਤੋਲਾ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼-ਰ-ਨਾ-ਰ-ਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲਾ ਤੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਕੰਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁ-ਲ-ਕੰ-ਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋ-ਲੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ

ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਪੇਟ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਚਨਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ-ਣ-ਗੀ-ਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.