ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾ-ਅ-ਦਿ-ਆਂ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵ-ਧ-ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਸ ਮ-ਸ-ਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁ-ਰ-ਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਹ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂ-ਸ-ਰਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤਿਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲਾ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.