ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਜਾੜ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ-ੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾੜ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾ-ਯ-ਲੇ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾ-ਈ-ਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਫ-ਟ-ਕ-ੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ-ਰ-ਲੀ-ਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ-ਟਾ-ਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲ-ਮ-ਕ-ਦੀ-ਆਂ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿ-ਗ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.