ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਲੋ-ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿ-ਵ-ਨੋ-ਵਾ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣ ਅਫ਼੍ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਖੇ-ਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਉੱ-ਤ-ਮ ਸ-ਰੋ-ਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ-ਹੇ-ਬੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵ-ਜ਼-ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾ-ਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਲਾਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਸੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੋ-ਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਉ-ਤ-ਪ-ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਵੀ ਰੋ-ਕ ਥਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂ-ਗ-ਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੋ-ਟੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂ-ਪ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.