ਇਹ 5 ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਿੱਬੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪੱਛਤਾਉਂਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰ-ਬੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕੀ ਨਿੰ-ਬੂ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ

ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਾ-ਤ ਦੋ-ਸ਼ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾ-ਤ ਦੋ-ਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐ-ਸਿ-ਡਿ-ਟੀ ਤੇ ਜ-ਲ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰੋਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅ-ਲ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ।

ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਫ ਤੇ ਪਿ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.