ਇਹ 7 ਚੀਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਿਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਸੋਈ ਘਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾ-ਸ-ਤ-ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰ-ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੁ-ਰ-ਭਾ-ਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰ-ਡੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸ-ਜਾ-ਵ-ਟ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬ-ਦ-ਕਿ-ਸ-ਮ-ਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੁੱ-ਟੀ-ਆਂ ਫੁ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱ-ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂ-ਟੀ-ਆਂ ਫੁ-ਟਿ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮ-ਕ-ਤਾ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁੱ-ਟੀ ਫੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱ-ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘ-ੜੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਪ-ਰ-ਵਾ-ਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁ-ਕੀ ਹੋਈ ਘ-ੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁ-ਕੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱ-ਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱ-ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾ-ਸ-ਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਫਟੇ ਪੁ-ਰਾ-ਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫ-ਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਨੈ-ਗ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਬੁ-ਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕ-ਪ-ੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰਤ ਮੰ-ਦ ਨੂੰ ਦਾ-ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮ-ਕ-ੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੁ-ਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮ-ਕ-ੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਵਾ-ਸ-ਤੂ ਦੋ-ਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅ-ਸ਼ੁੱ-ਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੁੱ-ਬ-ਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰ-ਸਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤ-ਸ-ਵੀ-ਰ ਲਗਾਉਣੀ,ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰ-ਸਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਟੁੱ-ਟੀ-ਆ ਫੁੱ-ਟੀ-ਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾ-ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹਿ-ਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.