ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਐ ਇਹ 10 ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਦਸ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰ-ਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਧੇ ਖਾਣੇ ਪਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਊ-ਰ-ਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਦਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੱ-ਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਣਾ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ,

ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿ-ਹ-ਨ-ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈ-ਕ-ਅ-ਪ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈ-ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆ-ਓ-ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫ-ਰ-ਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱ-ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਸੀ-ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਨਾ , ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ-ਤ-ਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਐਕਸਰਸਾਇਜ਼ ਯੋਗਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.