ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌ-ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾ-ਇ-ਲੇ-ਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀ-ੜਿ-ਆਂ ਇ-ਕੱ-ਠੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਦੇ ਰੰ-ਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਹਲਕਾ ਪੀਲੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾ-ਨ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ-ਡ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਨੂੰ ਚੈੱ-ਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *