ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲੌਕੇਜ਼,ਸੁਸਤੀ-ਥਕਾਨ ਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਧਾਕੜ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਚਾਹ ਮ-ਸਾ-ਲਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੌਂਫ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ-ਰੱ-ਛ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ-ਚੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ

ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ,ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 30 ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁੰ-ਨੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁ-ਸ਼-ਬੂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭੁੰ-ਨੀ-ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁ-ਲੱ-ਠੀ ਪਾਉਡਰ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੁ-ਲ-ਠੀ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਗੈਸ ਬੰ-ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੌਲੀ ਵਿਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟਿ-ਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ,ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲ਼ੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੇਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਟੋ-ਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਚਾਹ ਉ-ਬ-ਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚਾਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ,ਸੁਸਤੀ,ਥਕਾਵਟ,ਆਲਸ ਸਭ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.