ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਯੰ-ਤ-ਰ-ਣ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰ-ਸੂ-ਲੀ-ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਸ ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰ-ਸੋ-ਲੀ-ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ

ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ-ਸ-ਚਿ-ਮੋ-ਤਾ-ਨ ਆਸਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਣ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਅਰਧ ਮਸੇਧਰ ਆਸਣ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈ-ਨ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *