ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਫੈ-ਟੀ ਲੀ-ਵ-ਰ ਲਿਵਰ ਸੋ-ਜ ਅਤੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਲਿ-ਵ-ਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ-ਪ-ਲਾ-ਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ।ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰਤਰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖੈਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਲਿ-ਵ-ਰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀ-ਵ-ਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.