ਇਹ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੈੱ-ਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਹ ਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦ ਨੂੰ ਖੁ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੈੱ-ਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔ ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ,ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿ ਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ-ਫ-ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮ-ਨਾ-ਇ-ਆ ਜਾਵੇ ਕ ਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿ ਖਾ ਇ ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱ-ਪ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱ ਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਖਿੱ-ਚਿ-ਆ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾ-ਹੌ-ਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ ਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿ ਸ ਨਾ ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤ ਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਆਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿ ਰ ਭ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱ-ਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇ-ਡ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱ-ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹ-ਸ-ਬੈਂ-ਡ ਬੁ-ਆ-ਏ-ਫ-ਰੈਂ-ਡ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Comment