4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ 45 ਰੋਗ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 45 ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਪੈ-ਕ-ਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀ ਪੈ-ਕ-ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਢੱ-ਕ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਦਾ-ਗ ਧੱ-ਬੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ

ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਰ-ਮ-ਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲਉ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਵੋ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਅਤੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਥੁੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁੱ-ਢ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਮ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦ-ਰੱ-ਖ-ਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾ-ਪ-ਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.