ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਚ’ ਦਰਦ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ,ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਇਹ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ

ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ-ਰ੍ਹਾ-ਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਸ-ਹਾ-ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹੇ ਤ-ਕੀ-ਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਠ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢ-ਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੀ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਇ-ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਾਲ

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐ-ਕ-ਸ-ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ-ਮ ਆ-ਰ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ-ਫ਼-ਤ-ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੱ-ਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੈ-ਠ-ਣ

ਵਾਲੇ ਤ-ਕੀ-ਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਬੈ-ਠ-ਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਸ-ਹਾ-ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕੇ ਤੁਸੀ ਡਾ-ਕ-ਟ-ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *