ਇਸ ਵੈਦ ਦਾ ਇਹ ਨੁੱਕਤਾ ਤੋਹਾਨੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ-ਖੋਲਿਆ ਗੁਪਤ ਰਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਕੋਚ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਾ-ਤੂ ਪੁ-ਸ-ਤ-ਕ ਇਹ ਵੈ-ਦ-ਨਾ-ਥ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪੰ-ਸਾ-ਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁ-ਕਾ-ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ

ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਕੌ-ਮ ਚ ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲ-ਗਾ-ਤਾ-ਰ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਸਰੀਰਕ ਸਾਹ ਚ-ੜ੍ਹ-ਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋ-ਟਾ ਤੁ-ਰ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵਾ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.