ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦ ਪਈ ਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਨਾ-ੜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਕ-ਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ

ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰ-ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮ-ਲਾ-ਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉਪਰ ਟਾ-ਯ-ਲੇ-ਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈ-ਤੂ-ਨ

ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਚਮਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ

ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਗੌਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਚੁਟਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੋ ਚੁੱਟਕੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਮ-ਲਾ-ਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ।ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.