ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਸਾ-ਫ-ਰਾ-ਨ ਅਕਰਕਰਾ ਲੌਂ-ਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਲੀ-ਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਪ-ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿੰ-ਕ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇ ਣ ਗੀ ਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ-ਫ਼-ਰਾ-ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗਰਾਮ ਜ਼ਾ-ਫ-ਰਾ-ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂ-ਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦਸ ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਹਲੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬ ਣਾ ਓ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥਲੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗ ਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆ ਪ ਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁ ਸ ਖਾ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਵ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *