ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿ-ਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋ-ੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੇ-ਡ਼ੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁ-ਲਾ-ਬ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰ-ਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ,

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿ-ਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.