ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਸਾ-ਈ-ਲੈਂ-ਟ ਕਿ-ਲ-ਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।t3 ਅਤੇ t4 ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾ-ਈ-ਪ-ਰ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡਿ-ਜ਼-ਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਰ-ਮ-ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਇਪੋ-ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ-ਜ਼-ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿ-ਗ-ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਾਜੂ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉ-ਮੇ-ਗਾ 3 ਐ-ਸਿ-ਡ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਵੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਲਸੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਉਤੋ ਦੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਇਰਡ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹਲਕੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਨੀਆਂ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਡ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨੀਏ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *